jueves, 29 de noviembre de 2012

| ILV | PR - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual


PR - Infografia 85º edició dels Oscars Descripció de l’Activitat
 
Per aquesta pràctica has de crear una infografia informativa que representi gràficament els supòsits resultat de les propers premis dels Oscars.


La realització d'aquesta pràctica engloba el conjunt tots els continguts del curs: llenguatge visual i teories del signe, tipografia, identitat gràfica, cultura i color, que també s'avaluaran.

Realitzaràs una infografia per ser publicada hipotèticament en un diari digital.
 

Serà important aprofitar els recursos que ofereixen els gràfics estadístics juntament amb altres estratègies de representació visual. Cal tenir en compte les variables gràfiques i la seva capacitat per transmetre o codificar informació de manera visual.

Explora totes les possibilitats de combinar diferents estratègies gràfiques per representar dades visualment amb un enfoc expositiu que aporti informació i destaqui determinats aspectes a partir de les dades a mostrar.

Alhora intentar ser creatiu i tenir en compte els criteris estètics i de disseny gràfic (sobretot en tema de tractament del color, tipografia i llegibilitat, la maquetació dels continguts, ...).

AVÍS: tingues en compte que no es tracta només d'un plantejament de maquetació i composició gràfica, sinó de saber comunicar dades visualment. S'han de treballar al mateix temps dos camps: disseny gràfic i infografia. 


Esquema de treball:

 • Recopilar altres exemples d'infografies, gràfics estadístics similars a la proposta de la pràctica. Recollir la informació necessària per a la nostra infografia. Aquesta compilació la podem compartir al fòrum de l'assignatura.
 • Lectura i estudi a fons del Mòdul didàctic 3: Infografia.
 • Estudiar totes les opcions possibles i saber escollir els recursos infogràfics a utilitzar, esbossar tant les representacions visuals com el conjunt compositiu, buscant la millor estratègia informativa i interpretativa de les dades. Triar quines variables gràfiques representaran les variables informatives. Escollir els gràfics estadístics o formes de representació de dades adequades.
 • Es recomana Illustrator com a programa d'edició gràfica però l'estudiant és lliure d'escollir o combinar-lo amb altres programes, sempre que el resultat sigui un gràfic vectorial en el format i les condicions que demana l'encàrrec.
 • Desenvolupar la infografia.
 • Mostra en la mateixa infografia les dades sobre autoria i llicència. Observar les diferents alternatives, com ara la utilització de les icones (cc) o similar.

[Qualificació: A]

prediccions oscar's...

miércoles, 28 de noviembre de 2012

| ILV | PS + EXAMEN


DESCRIPCIÓ DE LA PROVA


La prova té 10 preguntes. Les preguntes es divideixen en tres blocs:

 • 8 preguntes a desenvolupar sobre continguts teòrics del curs - la resposta pot estar relacionada amb les PACs realitzades . (max. 8,5 punts)
 • 1 pregunta on cal fer un esquema de la pràctica obligatòria (0,5 punts) < NO ES POT DEIXAR EN BLANC 
 • 1 pregunta sobre coneixement de les eines informàtiques; Illustrator (1 punt) 
La PS és una prova que es qualifica i que es creua amb la nota de les activitats (AC) i les Pràctiques segons la taula de creuament que teniu al Pla Docent.  

CONTINGUTS TEÒRICS (max 8 punts de 10) Les preguntes sobre els continguts del curs que es poden respondre havent seguit les orientacions d'estudi de cada unitat. Es recomana estudiar i repassar les lectures obligatòries (bàsicament els mòduls del material didàctic) abans de venir a la prova. Les preguntes poden ser sobre qualsevol dels 5 mòduls. 
 • Mòdul didàctic 1 - Imatge i comunicació visual > tindran molta importància els conceptes relacionats amb la retòrica visual i el seus registres comunicatius, el procés de comunicació visual, les teories de la imatge i el signe gràfic, el procés de comunicació visual o els Registres comunicatius
 •   Mòdul didàctic 2 - Escriptura i tipografia > serà important conèixer conceptes que afectin a l'ús tipogràfic.
 • Mòdul didàctic 3 - Infografia > serà necessari conèixer els recursos principals per representar dades visualment i les variables que serveixen per informar gràficament.
 • Mòdul didàctic 4 - Cultura i color > donarem importància a coneixement de com ha evolucionat culturalment la utilització d'alguns colors.
 • Mòdul didàctic 5 - Identitat gràfica > serà important conèixer tot el relacionat amb els elements que participen dins d'un Programa d'identitat gràfica

PRÀCTICA (0,5 punts de 10)
Hi ha una pregunta sobre la teva pràctica personal. Se't demanarà que la reprodueixis en un esquema o esbós.


CONEIXEMENT EINES INFORMÀTIQUES (1 punt de 10)
Hi haurà una pregunta sobre les competències adquirides en l'ús de Illustrator. És una pregunta que es pot respondre amb un coneixement bàsic del programa, el seu entorn de treball, eines i procediments per part d'algú que l'ha fet servir en les pràctiques. Clarament pot respondre aquesta pregunta qui hagi seguit la Guia d'aprenentatge de Illustrator en la part relacionada amb l'assignatura. Se us pot mostrar una imatge i demanar-vos quines eines faríeu servir i quins passos seguiríeu per crear-la. O també demanar quins passos seguiríeu per fer un determinat tipus de gràfic, similar als que heu fet per a les activitats o pràctiques.


----------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE SINTESIS JUNIO 2011/12
(Informació de Patricia Andreu, extreta del grup de facebook
 

 • 1.- Explicar que son rasgos estables, variables y libres y explicarlos en función de los logos de tve, la 2, clan, tdp...que salian.
 • 2.- Retórica visual : decir que tipo de figura retórica muestra y comentar la imagen.
 • 3.- El Kerning y la linea de base
 • 4.- El color rojo como prohibición (yo hubiera jurado que lei verde también)
 • 5.- Explicar las 7 variables de bertin sobre un gráfico
 • 6.- Tipos de gráficas
 • 7.- Explicar nuestra infografia
 • 8.- Illustrator ponen una imagen y tienes que decir como se realiza con el programa paso a paso. (era una figura con rectas y curvas (negra) y encima un aro con un alto grosor (blanco).       
----------------------------------------------------------------------------------------------

EXAMEN JUNIO 2011/12
(Informació de David Vazquez Moreno, extreta del grup de facebook

 • 1. Explica los planos de significación.
 • 2. Retòrica visual. Te dan una imagen y te dicen que identifiques que figura retòrica es y a que grupo pertenece. Te dicen también que expliques otra figura retórica y a que grupo pertenence.
 • 3. Máquina de Gutemberg. Te piden que la expliques y hagas un pequeño esquema.
 • 4. Explicar el color púrpura.
 • 5. Te dan los logos de bastantes juegos olímpicos. Te piden que expliques porqué los juegos olímpicos de tokyo 1964 llamaron la atención por su logo. Te piden el porqué.
 • 6. Explicar identidad gráfica de las instituciones públicas.
 • 7. Te dan un gráfico (iba de ópera) y te piden que lo identifiques con un gráfico estadístico.
 • 8. Explicar otros dos gráficos estadísticos.
 • 9. Esquema de la práctica. 10. Sobre herramientas de illustrator. Explicar como hacer un gráfico de linea. El segundo era un dibujo de dos elipses achatadas y una forma rara (parecia un gorro de napoleón).Explicar como lo harias.

Todas las preguntas que salen son de nivel parecido a la PS, pero el temario que entra es mucho más extenso. Casi imposible aprenderselo todo, es una loteria.


----------------------------------------------------------------------------------------------

20/06/2012
 • 1. Explicar que son rasgos estables, variables y libres y explicarlos en función de los logos de tve, la 2, clan...que salían.
 • 2. Retórica visual: decir qué tipo de figura retórica muestra y comentar la imagen.
 • 3. El Kerning y la línea de base.
 • 4. El color rojo como prohibición.
 • 5. Explicar las 7 variables de Bertin sobre un gráfico.
 • 6. Tipos de gráficas
 • 7. Explicar nuestra infografia
 • 8. Illustrator: ponen una imagen y tienes que decir cómo se realiza con el programa paso a paso. Era una figura con rectas y curvas (negra) y encima un aro con un alto grosor (blanco).


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16/06/2012
 • 1. Explicar que són els trets estables, trets variables, i trets lliures, i analitzar logotip jocs olimpics London 2012 segon aquests.
 • 2. Analitzar imatge d'anunci, i trobar la figura retorica (ampolla d'absolut vodka però és una pell de llimona) Metàfora
 • 3. Identificar trets de la tipografia: alçada x, alçada cos, alçada descendents, alçada ascendents, alçada majuscules i línia base.
 • 4. Historia i evolucio del color groc.
 • 5. analitzar els 7 identificadors grafics d''una infografia. Bankkrupcydata.com o una cosa aixi era la imatge.
 • 6. Identificar quin tipus de gràfic es una imatge, i explicar breument les caracteridstiques de tots els tipus de grafiquesa. Barres, area, volum, etc.
 • 7. Et donen una imatge vectorial 4 cercles units per una línia a uns altres 4 cercles i has de explicar com el faries amb illustrator.
 • 8. Esquema de la PR i explicar quines variables gràfiques has utilitzat.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

21/01/2012
 • 1. Dels conceptes que surten, encerclar els que participen en el procés de comunicació i explicar la funció que tenen.
 • 2. De les parelles de figures retòriques que surten, encerclar les que són de comparació i explicar per què.
 • 3. Surten dues imatges, un mapa i un retrat, i s'ha de dir tipus, subtipus i explicació segons la classificació de Pierce.
 • 4. Analitzar una infografia en alemany segons les variables gràfiques de Ber􀆟n (posició, mida, ombra, textura, orientació, color, forma ‐ OJU que no te les donen, les has de saber)
 • 5. Anàlisi de la PR.


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14/01/2012
 • 1. Tipus de gràfiques. Tocava dir quin tipus de gràfica era una que ens mostraven i explicar les característiques dels tipus que hi ha. Ensenyava una gràfica de barres i hi havia una llista de tots els tipus a explicar.
 • 2. Mètrica vertical del tipus. Posaven la imatge que hi ha als apunts amb una paraula escrita i s'havia d'indicar què era cada cosa (alçada de les "x", alçada de les ascendents, descendents, línia de base, etc.). Les errònies descompten ‐0,15 punts del total.
 • 3. Tipologia d'imatges. Explicar els tipus de imatge expressiva, narrativa, persuasiva i narrativa i posar exemples.
 • 4. Identitat gràfica. Apartat 1.4, explicar les dues funcions (senyalística i qualificadora) del color en la identitat gràfica segons Norberto Chaves i dir amb quina s'ha de vigilar i perquè. (apunts: Una primera funció és senyalística, en què el color en fa detectable la presència fisica o simbòlica. Una segona funció és qualificadora, per mitjà del color es volen associar conceptes a la marca.)
 • 5. Esquema de la pràctica infogràfica. Fer l'esquema i dir els mètodes infogràfics utilitzats i el perquè.
 • 6. Com realitzar una gràfica de barres amb Illustrator, explicat pas per pas.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22/06/2011
 • 1. Explica l'origen del verd com a permissivitat i el vermell com a prohibició.
 • 2. Escull (d'unes 7) dues figures retòriques supressives i digues per què.
 • 3. Veies el logo de identi.ca i seleccionar afirmacions correctes (hi ha o no imagotip, hi ha o no wordmark, la x és baixa/alta, els identificadors són independents/complementaris).
 • 4. Escull afirmacions correctes sobre l'alfabet llati.
 • 5. Esquema de la pràctica i pregunta sobre decisions importants de variables gràfiques.
 • 6. Descriu pas a pas com donar transperència mitjançant màscara d'opacitat a un volum que utilitzes com a ombra
 • 6. Illustrator: com curvar un text de manera que segueixi el traçat d'una el·lipse.

----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
18/06/2011
1. un text del Norberto Chaves y una pregunta sobre el text. No se que dels pols de la legitimització del disseny.
2. Una foto i un mapa. Dir en quina categoría de signes segons peirce. També la tipología i en que es basaven les relacions de cadascuna amb la realitat.
3. Un text a completar sobre llicencies Creative Commons, GFDL i domini public.
4. Donen una infografia en alemany. Interpretar les variables que hi surten segons la classificacio de 7 variables de Bertin.
5. Descriure la practica i fer un esquema.
6. Com fer un gráfic de linia a Illustrator.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11/06/2011
 • 1. Infografia.Escollir el tipus de gràfica donara i explicar les característiques de tots els tipus de gràfic ( barres, volum, àrea...).
 • 2. Tipografia. Omplir les caselles amb la definició correcte. Demanava Amplada de la X, Baseline, Caixa alta, Caixa baixa, Altura de la majúscula.
 • 3. Color. Verdader o fals. Sobre la teoría del color i els pensament de cientifics, etc.
 • 4. Identitat Gràfica. Nomberto Chaves. Explicar la funció de senyalística/qualificadora. Dir que en pensava el tal Chaves.
 • 5. Pràctica Final. Fer l'esquema de la vostre infografia i explicar els recursos utilitzats.
 • 6. Illustrator. Explicar com fer una gràfica de barres amb Illustator.
----------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE SINTESIS ENERO 2013/1
 • 1. Escriu el títol de la pel·licula que vas fer servir a la Pac 1 i explica quin grau d'iconicitat tenia i i els raonaments del disseny.
 • 2. Segons Saussure un signe gràfic esta format per dos elements: significat i significant (OJO, als apunts sempre es nomenen canviant l'ordre: significant i significat). Et demanen l'explicació dels termes i exemples.
 • 3. Tipografia, explicar el concepte "descendent minúscules" i fer un dibuix esquemàtic.
 • 4. Dir el títol de la pell·licula que vas triar per fer el manual d'identitat gràfica i explicar quin trets variables tenia.
 • 5. Elegir uns dels color que ha tingut variacions en les seves connotacions durant l'història i explicar-lo. 
 • 6. Enumerar i explicar les 7 variables gràfiques segons Bertin.
 • 7. Fer un esquema de la teva PR.
 • 8. Definir el terme infografia.
 • 9. Explicar quina utilitat té el manual d'identitat gràfica per a una marca cinematogràfica.
 • 10. Ilustrator. Donat un símbol, explicar pas a pas la seva elaboració. Era un cuadrat amb 3 dels seus cantons arrodonits i una "x" d'extrems arrodonits al seu interior.

martes, 27 de noviembre de 2012

| ILV | Pac 3 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual

Activitat A2 - Redisseny Portada LlargmetratgeDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements adquirits sobre comunicació visual i identitat gràfica així com els fonaments de disseny gràfic i el seu aprofundiment.


Basant-nos en la pel·lícula escollida en la PAC1 emprarem el títol que hem creat per realitzar un redisseny de la portada de la pel·lícula.

Es realitzarà un plantejament de redisseny de la portada original emprant únicament elements vectorials.

Esquema de treball:

 • El redisseny ha de ser totalment vectorial, no estarà permès afegir cap element de mapa de bits. No serà obligatori que el disseny mantingui una correspondència compositiva que fa al cartell original.
 •  En el cartell de la pel·lícula apareixeran: títol dissenyat a la PAC1, es podrà utilitzar un eslògan (a elecció de l'estudiant) per remarcar que es
  tracta d'una versió actualitzada de la mateixa pel·lícula. Es mantindran els textos corresponents al protagonistes principals i director .
 •  Crèdits i Llicències: La resta de crèdits relatius a la productora cinematogràfica original (productor, direcció de fotografia, música .. etc) no s'inclouran, en el seu lloc apareixeran únicament les llicències i crèdits de l'autor de la portada. S'integraran de forma creativa dins el mateix cartell respectant l'estil formal d'indicar els crèdits en cartelleria i portades de pel·lícules.
 •  Decidir quins són els elements principals de modificar sobre la base dels nous requeriments. Fer diversos plantejaments possibles abans de treballar el definitiu, no quedar-se amb la primera idea, és important saber trobar solucions gràfiques adequades i atractives.
 •  Aplicar els coneixements adquirits d'identitat gràfica, de tipografia i d'escriptura així com els color i cultura (unitats 1, 2 i 3) ..
 •  Resoldre gràficament el redisseny del cartell cinematogràfic de manera que es mostri el
  domini de les bases de disseny gràfic, intentant donar un resultat de qualitat i coherència formal.
 • Argumentar i justificar adequadament la proposta de redisseny en l'informe adjunt. Serà important justificar el treball sobre la base dels conceptes adquirits fins al moment en els mòduls de ILLV
 • No aplicar cap tipus d'interacció ni animació al cartell.
[Qualificació: A]Informe Redisseny Portada Llargmetratge

domingo, 11 de noviembre de 2012

| ILV | Pac 2 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual

Activitat A2 - Manual d'identitat gràfica de llargmetratgeDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements adquirits sobre comunicació visual i identitat gràfica així com els fonaments de disseny gràfic. Has d'escollir una pel·lícula guardonada en qualsevol de les edicions dels Oscars i analitzar el seu programa d'identitat gràfica i, a partir d'aquesta anàlisi, reconstruir el seu Manual d'identitat.


Esquema de treball:

 • Fes una investigació del material disponible a Internet, biblioteques i hemeroteques per poder treballar a fons l'anàlisi i posterior creació del Manual d'identitat gràfica. (Serà important l'elecció de la pel·lícula, ja que l'alumne haurà de valorar si es disposa de suficient material gràfic per al seu correcte anàlisi)
 •  Escollir una pel·lícula premiada en qualsevol de les edicions dels Oscars, i sobre la base de l'elecció, començar a recopilar informació pel que fa a la seva presència gràfica en els mitjans: logos, marques, símbols, webs i blocs, diferents aplicacions: caràtula i crèdits de la mateixa pel·lícula, portada i serigrafia del DVD, pòsters, cartells, tràiler, anuncis d'actes, aparicions en mitjans de comunicació, retalls de premsa, jocs, joguines, samarretes i altres formes de marxandatge, etc.
 •  Estudiar i analitzar els punts clau del programa visual.
 •  De l'anàlisi i els coneixements adquirits sobre llenguatge visual i també del material del "mòdul 5: identitat gràfica", explorar les possibilitats per decidir com realitzar el manual d'identitat gràfica, tant en l'elecció dels seus apartats com en la mostra de les diferents aplicacions.
 •  Resoldre gràficament el Manual d'identitat gràfica, de manera que es mostri domini, qualitat i coherència formal en l'edició-format del Manual.
 •  Lliurar la versió definitiva del Manual d'identitat en PDF
[Qualificació: A]
OrtizValor_Madel_Manual Identitat Grafica: The Incredibles


viernes, 19 de octubre de 2012

| PW | Pac 2 - Madel Ortiz

Programació Web  Enunciat Pac 2


Teòrica

1.- Explica en quins casos creus que és millor incloure el codi javascript a la mateixa pàgina html i en quins casos és millor utilitzar un fitxer .js extern.

2.- El nostre consultor ha desenvolupat un senzill codi per reflectir les incidències d'un partit de futbol d'aficionats del seu poble. Sembla que l'emoció del partit ha provocat que el codi “grinyoli” una mica. Detecta, explica, i soluciona els errors que hi ha en aquest pedaç.

3.-Explica amb exemples quan i com utilitzaries les utilitzaries les estructures try / catch

Pràctica

1.- Programar una funció per donar format a una data obtinguda a partir del constructor Date() de l'objecte Date que permeti visualitzar la data final en el nostre format habitual: dia-mes-any (2 caràcters - 2 caràcters – 4 caràcters). Crear una pàgina web amb un botó que permeti validar-ho (el resultat final es pot mostrar utilitzant un alert).

2- Escriu un script que demani el nombre de paràmetres d'una funció, desprès demani un valor numèric per cada paràmetre, cridi la funció, i mostri la seva concatenació. Nota: La dificultat de l'exercici està en passar a una funció un nombre no constant de paràmetres.

3- Programar una funció que rebi 2 paràmetres de diferent tipus i actuï en funció del tipus d'aquests paràmetres. La taula inferior ens indica quina funció hem de realitzar.

 • Cadenes de text: encadenar els paràmetres
 • Enters: sumar els paràmetres
 • Decimals: sumar retornant el valor arrodonit
 • Data: retornar la diferència de data en milisegons

[Qualificació: B]


 Pac 1 Resolta [MdL]
by-nc-nd Enllaç al meu exercici: Pac 2

| PW | Pac 1 - Madel Ortiz

Programació Web 


 Enunciat Pac 1Crear una pàgina html buida i incrustar tot l'exercici en aquesta pàgina.

1.- Afegir-hi un botó que llenci un bucle per llegir des del teclat la llista de la compra producte, marca i unitats (format: producte, marca, unitats) i desar-los en un array ( array unidimensional que contingui la concatenació de producte, marca, unitats). Finalitzar quan hi hagi una entrada en en qualsevol dels camps que sigui FI.


2.- Afegir a l'apartat anterior una funció de validació de la informació introduïda: que no s’acceptin productes i marques que continguin caràcters especials (&%$?¿!¡¨ _) i assegurar-se de que les unitats continguin un valor numèric enter.


3.- A la pàgina anterior inserir un botó “mostrar” que permeti fer un llistat de les dades en format taula en una nova pàgina (el codi que obri la nova pàgina s’explicarà al fòrum).


4.- A la pàgina anterior afegir un botó que permeti cercar una marca de la llista i mostri tots els registres que compleixen la condició. Per visualitzar el resultat utilitzeu un alert.


5.- Afegir un nou botó que ordeni la llista de productes i els mostri, en format taula ordenada, en una pàgina nova.


6.- Com que l'opció 5 ens desordena l'estat inicial de la llista, afegir un botó que permeti recuperar-lo. Quines opcions s'us plantegen i quina seria més optima?


7.- Exportar el codi javascript de la pàgina a un arxiu .js extern i vincular-lo a la pàgina web.


8.- Documentar el codi segons la solució proposada als temes de debat.


[Qualificació: A] 

 Pac 1 Resolta [MdL]
by-nc-nd Enllaç al meu exercici: Pac 1
Memòria de la Pac 1 (Nota: la portada i alguns tipus de lletra presenta modificacions respecte al treball original) | PW | PAC1 - Madel Ortiz

martes, 16 de octubre de 2012

| ILV | Unitat 2

Imatge i llenguatge visual
Identitat Gràfica:

Pels qui veniu de Disseny Gràfic és un tema nou tot i que segur que no us resulta estrany amb la utilització de molts dels conceptes bàsics de disseny gràfic estudiats. Si teniu una base doncs sobre el tema, aprofiteu per aprofundir-hi a través de la lectura dels materials, la bibliografia i els recursos web. El desenvolupament de programes d'identitat gràfica és un camp molt actiu del disseny gràfic, amb estudis i agències especialitzats en aquesta tasca. Aquests programes defineixen com les organitzacions, les marques i els productes es presenten públicament de forma gràfica. Aquests programes també canvien, evolucionen o s'adapten a través de processos de re-disseny. 
Anem a estudiar tot això prestant especial atenció a la seva dimensió social i comunicativa. Aquest estudi és bàsic per donar el fonament teòric i metodològic per fer dues activitats d'avaluació, la PAC2 i la PAC3. En una posareu en joc la capacitat analítica i de reconstrucció d'un Manual d'Identitat, en l'altra aplicareu els coneixements a l'activitat. 


Lectures sobre identitat gràfica:
Per aquesta unitat tenim una lectura obligatòria relacionada amb la identitat gràfica; és el mòdul 5 dels materials didàctics que teniu disponibles en format web (a l'aula) amb els següents continguts: 
 • Programa d'identitat gràfica 
 • Identificar què? 
 • Identificadors gràfics 
 • El manual d'identitat gràfic 

Aquest mòdul tracta el que és un programa d'identitat gràfica i el paper social, cultural i comunicatiu que juga en la identificació i diferenciació d'una marca; els diferents àmbits on es fa servir (organitzacions , productes -una pel·lícula es pot considerar com a tal-, serveis, territoris, ...); així com quins són els "identificadors gràfics" (símbol, logotip, color, tipografia, ...) i com es regula la seva aplicació a través d'un "manual d'identitat gràfica". Us recomano consultar en la versió web l'aplicació comparativa que hi ha a l'apartat "3.3.4. Logos i variabilitat gràfica" dins la Secció 3 dedicada als "Identificadors gràfics". Podreu filtrar diferents logos segons les seves característiques gràfiques. 

Lectures recomanades complementàries sobre Identitat gràfica: 
Hi ha un total de 8 lectures recomanades entre les que recomanem com a mínim d'escollir-ne una per llegir. Entre aquestes hi ha 4 llibres molt recomanables; cadascun amb un enfocament diferent: 
 • Chaves - “La imagen corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional” [es] 
 • Minaniyama - “World Branding, concepts, strategy and design” [en] 
 • Klein, Noami (2000) “NO LOGO. El poder de les marques” [es] [ca] 
 • Heath-Potter - “Rebelarse vende” [es] 
Lectures opcionals: 
Dins de les lectures opcionals teniu també altres textos penjats al Foro ALFA, un espai, molt recomanable de consultar, de debat entre dissenyadors, que tracten d'alguna manera sobre la identitat gràfica, alguns dels quals apareixen citats als materials i que val la pena llegir sencers, ja que no són textos tant llargs i en canvi aporten reflexions interessants: 

Remeneu entre els textos publicats al Foro ALFA perquè segur que hi trobeu coses interessants. Al GRF wiki hi ha també una pàgina de recursos dedicada a la Identitat Gràfica amb enllaços referenciats:  

Hi trobareu enllaços a manuals d'identitat gràfica que són exemples interessants de definició i presentació de programes d'identitat. A més d'altres recursos relacionats. També hi trobareu enllaçats anàlisi de programes d'identitat diversos realitzats per estudiants de multimèdia en semestres anterior s. Hi ha anàlisi molt ben fets i d'altres més fluixos. Però us recomano que us el mireu perquè hi trobareu les diferents dimensions d'un programa d'identitat amb força exemples. 


Consultor: David Gómez Fontanills

martes, 9 de octubre de 2012

| ILV | Pac 1 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual


Activitat A1 - Disseny de títol remake cinematogràficDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements teòrics adquirits sobre llenguatge visual i sobre propietat intel·lectual. Crearem el títol d'un “suposat” remake d'una pel·lícula guardonada amb l'Oscar en qualsevol de les seves modalitats des dels orígens dels premis de l'Acadèmia fins a l'actualitat (1927-2011).
A partir de la portada d'una pel·lícula premiada en Els Oscars (no importa la categoria del premi escollida; millor pel·lícula, millor fotografia, efectes especials.. etc) Prendrem el títol de la pel·lícula (títol que identifica gràficament la pel·lícula) i elaborarem un nou disseny del títol per anunciar una suposada reedició de la pel·lícula triada. En el títol a desenvolupar ha d'existir una coherència visual, seguint la mateixa línia temàtica i conceptual de la pel·lícula. Mitjançant la utilització de recursos gràfics i compositius crearem un logotip que defineixi l'essència de la pel·lícula. 
S’haurà de fer servir obligatòriament tipografia i elements vectorials, però no es podrà emprar cap biblioteca de recursos vectorials ni imatges de mapa de bits (jpg, gif, png, etc...).


Esquema de treball:
 • Escull una pel·lícula guardonada des del lloc oficial dels Oscars. Serà de gran ajuda informar-se i conèixer el gènere i trama de la pel·lícula.
 •  Elabora un disseny de títol propi, òptim i efectiu que comuniqui clarament a l'espectador l'essència de la pel·lícula escollida.
 • Decideix quins elements incorporar en el disseny tenint en compte que segueixin una línia gràfica coherent que representin d'una manera actual e innovadora la reedició de la pel·lícula.
 •  A partir dels coneixements adquirits sobre llenguatge visual, teoria del signe i fins i tot sobre mecanismes de retòrica visual explorar les possibilitats per decidir un disseny gràfic efectiu, tant en l'elecció dels seus components com en la seva capacitat comunicativa (l'espectador ha de ser capaç d'interpretar-los correctament. Això ho podeu fer mitjançant esbossos).
 • Resoldre gràficament el títol de la reedició cinematogràfica mitjançant l'ús de recursos gràfics de creació pròpia en el disseny.
 •  El document a presentar serà en format png amb fons transparent.
 •  Serà important conservar el document realitzat en format Illustrator per utilitzar-ho en una posterior activitat. Però no s'ha de presentar en aquest lliurament.
 •  Elaboració d'una breu memòria (½ pàgina) que justifiqui el procés de re-disseny de logotip raonant les eleccions compositives i que inclogui el títol desenvolupat.
 •  Atorgar i aplicar al re-disseny els crèdits i llicències d'ús i drets que l'estudiant consideri oportú, la llicència estarà basada en les llicències CC (a més d'incloure-la en la imatge final, s'haurà de comunicar i raonar en l'informe adjunt de lliurament). Enllaç a resum de llicències.
 •  Redactar un article d'anàlisis comparativa entre tres pàgines corporaives de Facebook de tres entitats reconegudes, i en fer una reflexió que reculli els diversos conceptres que s'han treballat durant la llectura del llibre de Lev Manovich i altres fonts de l'assignatura. 

Recomanacions del consultor (David Gomez Fontanills):
 • Imagineu un remake, una nova versió, que suposadament s'ha rodat de la pel·lícula. Imagineu què ha canviat i quin tipus de títol nou requerirà.
 • Penseu que feu un títol, no un cartell. Un títol que es pugui fer servir en diferents aplicacions (caràtula, cartell, portada DVD, samarreta, website, ...).
 • Tingueu molt en compte les decisions tipogràfiques relacionades amb escollir la font i l'estil, l'interlletrat, l'interlineat i les possibles modificacions dels caràcters.
 • Podeu posar elements gràfics, però com a part d'aquest títol, que aniran junt amb ell a les diferents aplicacions. Hi pot haver elements d'il·lustració o altres elements gràfics integrats o fusionats amb el títol mentre que l'element afegit no prengui més protagonisme que el propi títol. Tots els elements han de ser de creació pròpia
 • Atorgar i aplicar al re-disseny els crèdits i llicències d'ús i drets que l'estudiant consideri oportú, la llicència estarà basada en les llicències CC a més d'incloure-la en la imatge final, s'haurà de comunicar i raonar en l'informe adjunt de lliurament. És un repte combinar això amb el títol i que quedi discret tot i que sigui entendible. No pot dominar massa sobre el títol, és clar. 

 
[Qualificació: A]

OrtizValorMadel_Informe_PAC1_ILV

viernes, 21 de septiembre de 2012

Llicències i drets d'autor
Començem aquest segon semestre amb el tema dels drets d'autor. 

A la primera Pac de Dissenys Gràfic se'ns proposava la tasca de cercar dues imatges per fer un obra derivada a partir d'aquestes. Les imatges emprades devien de permetre el seu us per a generar obra derivada i la imatge resultant havia de tindre la llicència corresponent... 
Per tal d'entendre els tipus de llicènces hi havia que llegir sobre el Copyright, Copyleft, i els diferents tipus de llicencies com Creative Commons entre altres.

La següent taula la vaig elaborar per tal de veure amb un cop d'ull les diferents característiques de les llicències més emprades, les de Creative Commons.


Tabla Licencias


Us deixe també un magnific article publicat a Mosaic d'un estudiant d'aquest grau, Moises Boixadera, on explica com va organitzar les llicències en un treball de Disseny Gràfic.


LLICENCIES_IMATGES Moises Boixadera

jueves, 20 de septiembre de 2012

iDesweb: Historia de los navegadores


En este apartado se estudia la historia de los navegador web: Mosaic, Netscape, el primer Internet Explorer, la guerra de los navegaodres...

_________________________________________________________________

Diario Personal de Recursos Completados 

(esta serie de posts estan dedicados a mi seguimiento personal del curso, encontraras información y enlaces a los recursos pero, si estas interesados en ellos dirigete a la web de los creadores iDESWEB
Gris: pendiente
Verde: completado 
Azul: Notas MdL 

Vídeos

 1. Browser wars: who’s the fastest?: Brendan Eich, CTO of Mozilla, talks about the race for the fastest browser engine. Google, Microsoft, Apple—are all competing with Mozilla. The competition, he says, is good for users and developers. [20/09/12]
 2. Computing Conversations with Brendan Eich: Computer's multimedia editor Charles Severance speaks with Mozilla CTO Brendan Eich about how the latter created JavaScript in 1995. As HTML5 emerges, it's entirely possible that JavaScript will soon become a dominant programming language for both mobile and desktop applications, which is impressive for a language Eich developed in 10 days nearly 20 years ago. [20/09/12]
 3. Internet and Web Pioneers: Brian Behlendorf - Apache Foundation: Brian is the founder of the Apache foundation and is one of the lead developers of the Apache Web server - the most popular server on the Internet. Brian talks about the history of Apache, how Apache is governed and his current effort with CollabNet (collab.net). [Ingles :(]
 4. Internet Pioneers: Joseph Hardin - The History of the Mosaic Web Browser: Mosaic was the first widely available cross-platform browser and is seen by many as the trigger for the broad commercialization of the Internet and the web. Joseph Hardin managed the group that developed NCSA Mosaic at the University of Illinois. Joseph talks about the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) and the decisions and thinking that led to the beginning of the NCSA Mosaic project in 1992. Joseph also talks about the early steps in commercialization of the Web through Netscape and then Microsoft. [20/09/12]
 5. Netscape Mozilla Documentary 1998 - 2000 ProJect Code Rush: Code Rush, produced in 2000 and broadcast on PBS, is an inside look at living and working in Silicon Valley at the height of the dot-com era. The film follows a group of Netscape engineers as they pursue at that time a revolutionary venture to save their company - giving away the software recipe for Netscape's browser in exchange for integrating improvements created by outside software developers.
Complementario
 1. And the Winner is... - Web Browser Wars III: This is the 3rd Web Browser Wars Video - Which browser is your favorite?
 2. Brendan Eich: From Netscape Navigator to Firefox: In a Super Techies interview, Mozilla CTO Brendan Eich talks to ZDNet Editor in Chief Dan Farber about his career as a programmer in Silicon Valley. Eich discusses his early work at Netscape creating the JavaScript programming language, battling Microsoft in the browser wars, and his current role at Mozilla, overseeing new technology enhancements for the company's flagship Firefox browser.
 3. Browser Wars - Lets make Peace!: Which browser is faster? which one has more features? Which is more compatible? These are a few of the popular questions asked about web browsers. Lets see how the PeaceKeeper benchmarks the top 5 popular browsers against each other.
 4. How browsers work internally - Tali Garsiel - Front-Trends 2012: Tali Garsiel on how browsers work internally.
 5. Lessons Learned from the Browser Wars: Did we learn anything through the massive growth in Internet software development from 1995-2000? Scott Berkun did. He was an original member of the small and initially ignored Internet Explorer team of 15 people that grew into a 200+ person organization by version 5.0. He went on to manage teams in Windows and MSN, and is here to talk about what he learned during and since those wild chaotic times. To illustrate tough lessons of software development, this talk incorporates stories from the browser wars and Berkun's research into other projects. These lessons address issues such as small vs. large team engineering, business vs. customer tradeoffs, how to be...
 6. LIVE EC Midday press briefing: Midday statement by Joaquín ALMUNIA, Vice-President of the EC in charge of Competition, on Microsoft non-compliance with the browser choice commitments.
 7. Web Browser Wars 4 - The beginning...: Is Internet Explorer 9 catching up? Will Google Chrome forever be the fastest performing web browser? What's your opinion?
 8. Web Browser Wars II - Which browser is the fastest in 2010?: Google Chrome ? Mozilla - Minefield or Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer which is your favorite? Which is fast for you? You can run your own browser tests on http://service.futuremark.com/peacekeeper/index.action.

Lecturas

Imprescindible
 1. Browser Wars: The End or Just the Beginning?: “Browser Wars: The End or Just the Beginning?” reveals not only the impact web browsers like Chrome and Firefox have had on the once-mighty Internet Explorer, but introduces another strong contender in the battle for web browser superiority… Mobile Safari, found on devices like the iPhone and iPad. We also thought it would be fun to do a timeline of the somewhat notorious “Browser Wars” that have taken place for more than two decades.  [20/09/12]
 2. Browsers Timeline: Timeline de la historia de los navegadores web, desde 1996 hasta 2011.
 3. Current status of the “Browser Wars”: In this report we will examine the current status of what is often referred to as the “Browser Wars.” How popular are the various web browsers around the world right now? As you’ll see, there are significant regional differences in web browser usage. [20/09/12]
 4. La evolución de la Web: Infografía con información sobre la evolución de la Web, sus tecnologías y los navegadores. [20/09/12]
 5. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web: Introducción. Historia de Internet. Arquitectura cliente/servidor. Qué es una aplicación web. Estructura de un sitio web. HTML. Guía de estilo. Lenguajes de script. JavaScript. Modelo de Objetos de Documento. 
 6. Statistically Speaking: Browser Wars Escalate: The new round of Internet-browser wars is accompanied by a battle over browser statistics. At stake: which Web browser, Microsoft Corp.'s MSFT -0.58% or Google Inc.'s, GOOG +1.65% is the most popular around the world. [20/09/12]
 7. The Browser Wars: Since the birth of Netscape in 1994, browser development has been a battleground. Microsoft enjoyed a decade of dominance with Internet Explorer. But now Firefox has almost 20 percent of the market, and Chrome is entering the fray. [20/09/12]
Complementario
 1. Browser Wars: Chrome vs. IE9 vs. Firefox: Web browsers just refuse to sit still. They just keep evolving to offer new speed and standards support, all moving towards the ultimate goal—enabling websites to do everything that native applications can. Case in point? The HTML5 getUserMedia draft specification. This new spec allows a webpage to access a user's webcam and microphone, dispensing with the need for a plugin such as Adobe Flash or Microsoft SilverLight to achieve this feat.
 2. Bruselas estudia multar a Microsoft por imponer Explorer, su navegador: Nueva refriega en la larga batalla de la Comisión Europea contra las prácticas abusivas de Microsoft. Joaquín Almunia, vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, acaba de anunciar que investigará si la compañía fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen ha incumplido su compromiso de abrir a los usuarios de Windows, su sistema operativo, la posibilidad de utilizar navegadores distintos a Internet Explorer. [20/09/12]
 3. Cómo funcionan los navegadores: lo que hay detrás de los navegadores web actuales: Este completo manual sobre las operaciones internas de WebKit y Gecko es el resultado de las extensas investigaciones realizadas por la desarrolladora israelí Tali Garsiel. Durante varios años ha estado revisando toda la información publicada sobre las características internas de los navegadores web y ha pasado mucho tiempo leyendo su código fuente. [20/09/12]
 4. Con cifras definitivas de Mayo, StatCounter confirma que Chrome pasó a Internet Explorer: De acuerdo a un comunicado de prensa que hemos recibido de StatCounter, la compañía confirma que según sus cálculos, con las cifras completas de Mayo, Chrome acaba de pasar a Internet Explorer en el mercado global de navegadores.
 5. How Browsers Work: Behind the Scenes of Modern Web Browsers: This comprehensive primer on the internal operations of WebKit and Gecko is the result of much research done by Israeli developer Tali Garsiel. Over a few years, she reviewed all the published data about browser internals and spent a lot of time reading web browser source code.
 6. Por favor, elija su navegador favorito: La Unión Europea obliga. A partir del lunes, los usuarios de Windows 7, XP y Vista en Europa que usen su ordenador con conexión a la Red podrán ver una pantalla al iniciar su ordenador en el que se les pedirá que elijan entre varios navegadores, entre ellos IE -que hasta ahora era el único incluido por defecto con el sistema operativo-, Google Chrome, Firefox, Safari y Opera. Toda una oportunidad para avivar la competencia entre ellos.
 7. The browser wars are back!: It's like 1995 all over again. Again. Competition between Firefox, Google, and Microsoft for users' time online -- and especially on mobile devices -- is fierce once again.
 8. United States v. Microsoft: United States v. Microsoft was a set of civil actions filed against Microsoft Corporation pursuant to the Sherman Antitrust Act of 1890 Sections 1 and 2 on May 18, 1998 by the United States Department of Justice (DOJ) and 20 states. Joel I. Klein was the lead prosecutor. The plaintiffs alleged that Microsoft abused monopoly power on Intel-based personal computers in its handling of operating system sales and web browser sales. The issue central to the case was whether Microsoft was allowed to bundle its flagship Internet Explorer (IE) web browser software with its Microsoft Windows operating system. Bundling them together is alleged to have been responsible for Microsoft's victory in the browser wars as every Windows user had a copy of Internet Explorer.

Ejercicios

Imprescindible
 1. Preguntas sobre el vídeo Internet Pioneers: Joseph Hardin - The History of the Mosaic Web Browser

Pregunta 1
¿Dónde fue desarrollado el navegador Mosaic?
Tu respuesta: En NCSA
¡Respuesta correcta!

Pregunta 2
¿En qué año empezó a desarrollarse el navegador Mosaic?
Tu respuesta: 1992
¡Respuesta correcta!

Pregunta 3
¿Para qué sistema operativo se desarrolló la primera versión de Mosaic?
Tu respuesta: Unix
¡Respuesta correcta!

Pregunta 4
¿Cuántos desarrolladores se dice que tenía Microsoft trabajando en su navegador?
Tu respuesta: 100
¡Respuesta errónea!
Solución: 2000

Pregunta 5
¿Cómo se llama la compañía que fundaron los creadores de Mosaic?
Tu respuesta: Netscape
¡Respuesta correcta!

Pregunta 6
¿Para qué sistemas operativos estaba disponible el navegador Mosaic?
Tu respuesta: Apple, Windows y Unix
¡Respuesta correcta!