miércoles, 28 de noviembre de 2012

| ILV | PS + EXAMEN


DESCRIPCIÓ DE LA PROVA


La prova té 10 preguntes. Les preguntes es divideixen en tres blocs:

 • 8 preguntes a desenvolupar sobre continguts teòrics del curs - la resposta pot estar relacionada amb les PACs realitzades . (max. 8,5 punts)
 • 1 pregunta on cal fer un esquema de la pràctica obligatòria (0,5 punts) < NO ES POT DEIXAR EN BLANC 
 • 1 pregunta sobre coneixement de les eines informàtiques; Illustrator (1 punt) 
La PS és una prova que es qualifica i que es creua amb la nota de les activitats (AC) i les Pràctiques segons la taula de creuament que teniu al Pla Docent.  

CONTINGUTS TEÒRICS (max 8 punts de 10) Les preguntes sobre els continguts del curs que es poden respondre havent seguit les orientacions d'estudi de cada unitat. Es recomana estudiar i repassar les lectures obligatòries (bàsicament els mòduls del material didàctic) abans de venir a la prova. Les preguntes poden ser sobre qualsevol dels 5 mòduls. 
 • Mòdul didàctic 1 - Imatge i comunicació visual > tindran molta importància els conceptes relacionats amb la retòrica visual i el seus registres comunicatius, el procés de comunicació visual, les teories de la imatge i el signe gràfic, el procés de comunicació visual o els Registres comunicatius
 •   Mòdul didàctic 2 - Escriptura i tipografia > serà important conèixer conceptes que afectin a l'ús tipogràfic.
 • Mòdul didàctic 3 - Infografia > serà necessari conèixer els recursos principals per representar dades visualment i les variables que serveixen per informar gràficament.
 • Mòdul didàctic 4 - Cultura i color > donarem importància a coneixement de com ha evolucionat culturalment la utilització d'alguns colors.
 • Mòdul didàctic 5 - Identitat gràfica > serà important conèixer tot el relacionat amb els elements que participen dins d'un Programa d'identitat gràfica

PRÀCTICA (0,5 punts de 10)
Hi ha una pregunta sobre la teva pràctica personal. Se't demanarà que la reprodueixis en un esquema o esbós.


CONEIXEMENT EINES INFORMÀTIQUES (1 punt de 10)
Hi haurà una pregunta sobre les competències adquirides en l'ús de Illustrator. És una pregunta que es pot respondre amb un coneixement bàsic del programa, el seu entorn de treball, eines i procediments per part d'algú que l'ha fet servir en les pràctiques. Clarament pot respondre aquesta pregunta qui hagi seguit la Guia d'aprenentatge de Illustrator en la part relacionada amb l'assignatura. Se us pot mostrar una imatge i demanar-vos quines eines faríeu servir i quins passos seguiríeu per crear-la. O també demanar quins passos seguiríeu per fer un determinat tipus de gràfic, similar als que heu fet per a les activitats o pràctiques.


----------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE SINTESIS JUNIO 2011/12
(Informació de Patricia Andreu, extreta del grup de facebook
 

 • 1.- Explicar que son rasgos estables, variables y libres y explicarlos en función de los logos de tve, la 2, clan, tdp...que salian.
 • 2.- Retórica visual : decir que tipo de figura retórica muestra y comentar la imagen.
 • 3.- El Kerning y la linea de base
 • 4.- El color rojo como prohibición (yo hubiera jurado que lei verde también)
 • 5.- Explicar las 7 variables de bertin sobre un gráfico
 • 6.- Tipos de gráficas
 • 7.- Explicar nuestra infografia
 • 8.- Illustrator ponen una imagen y tienes que decir como se realiza con el programa paso a paso. (era una figura con rectas y curvas (negra) y encima un aro con un alto grosor (blanco).       
----------------------------------------------------------------------------------------------

EXAMEN JUNIO 2011/12
(Informació de David Vazquez Moreno, extreta del grup de facebook

 • 1. Explica los planos de significación.
 • 2. Retòrica visual. Te dan una imagen y te dicen que identifiques que figura retòrica es y a que grupo pertenece. Te dicen también que expliques otra figura retórica y a que grupo pertenence.
 • 3. Máquina de Gutemberg. Te piden que la expliques y hagas un pequeño esquema.
 • 4. Explicar el color púrpura.
 • 5. Te dan los logos de bastantes juegos olímpicos. Te piden que expliques porqué los juegos olímpicos de tokyo 1964 llamaron la atención por su logo. Te piden el porqué.
 • 6. Explicar identidad gráfica de las instituciones públicas.
 • 7. Te dan un gráfico (iba de ópera) y te piden que lo identifiques con un gráfico estadístico.
 • 8. Explicar otros dos gráficos estadísticos.
 • 9. Esquema de la práctica. 10. Sobre herramientas de illustrator. Explicar como hacer un gráfico de linea. El segundo era un dibujo de dos elipses achatadas y una forma rara (parecia un gorro de napoleón).Explicar como lo harias.

Todas las preguntas que salen son de nivel parecido a la PS, pero el temario que entra es mucho más extenso. Casi imposible aprenderselo todo, es una loteria.


----------------------------------------------------------------------------------------------

20/06/2012
 • 1. Explicar que son rasgos estables, variables y libres y explicarlos en función de los logos de tve, la 2, clan...que salían.
 • 2. Retórica visual: decir qué tipo de figura retórica muestra y comentar la imagen.
 • 3. El Kerning y la línea de base.
 • 4. El color rojo como prohibición.
 • 5. Explicar las 7 variables de Bertin sobre un gráfico.
 • 6. Tipos de gráficas
 • 7. Explicar nuestra infografia
 • 8. Illustrator: ponen una imagen y tienes que decir cómo se realiza con el programa paso a paso. Era una figura con rectas y curvas (negra) y encima un aro con un alto grosor (blanco).


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16/06/2012
 • 1. Explicar que són els trets estables, trets variables, i trets lliures, i analitzar logotip jocs olimpics London 2012 segon aquests.
 • 2. Analitzar imatge d'anunci, i trobar la figura retorica (ampolla d'absolut vodka però és una pell de llimona) Metàfora
 • 3. Identificar trets de la tipografia: alçada x, alçada cos, alçada descendents, alçada ascendents, alçada majuscules i línia base.
 • 4. Historia i evolucio del color groc.
 • 5. analitzar els 7 identificadors grafics d''una infografia. Bankkrupcydata.com o una cosa aixi era la imatge.
 • 6. Identificar quin tipus de gràfic es una imatge, i explicar breument les caracteridstiques de tots els tipus de grafiquesa. Barres, area, volum, etc.
 • 7. Et donen una imatge vectorial 4 cercles units per una línia a uns altres 4 cercles i has de explicar com el faries amb illustrator.
 • 8. Esquema de la PR i explicar quines variables gràfiques has utilitzat.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

21/01/2012
 • 1. Dels conceptes que surten, encerclar els que participen en el procés de comunicació i explicar la funció que tenen.
 • 2. De les parelles de figures retòriques que surten, encerclar les que són de comparació i explicar per què.
 • 3. Surten dues imatges, un mapa i un retrat, i s'ha de dir tipus, subtipus i explicació segons la classificació de Pierce.
 • 4. Analitzar una infografia en alemany segons les variables gràfiques de Ber􀆟n (posició, mida, ombra, textura, orientació, color, forma ‐ OJU que no te les donen, les has de saber)
 • 5. Anàlisi de la PR.


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14/01/2012
 • 1. Tipus de gràfiques. Tocava dir quin tipus de gràfica era una que ens mostraven i explicar les característiques dels tipus que hi ha. Ensenyava una gràfica de barres i hi havia una llista de tots els tipus a explicar.
 • 2. Mètrica vertical del tipus. Posaven la imatge que hi ha als apunts amb una paraula escrita i s'havia d'indicar què era cada cosa (alçada de les "x", alçada de les ascendents, descendents, línia de base, etc.). Les errònies descompten ‐0,15 punts del total.
 • 3. Tipologia d'imatges. Explicar els tipus de imatge expressiva, narrativa, persuasiva i narrativa i posar exemples.
 • 4. Identitat gràfica. Apartat 1.4, explicar les dues funcions (senyalística i qualificadora) del color en la identitat gràfica segons Norberto Chaves i dir amb quina s'ha de vigilar i perquè. (apunts: Una primera funció és senyalística, en què el color en fa detectable la presència fisica o simbòlica. Una segona funció és qualificadora, per mitjà del color es volen associar conceptes a la marca.)
 • 5. Esquema de la pràctica infogràfica. Fer l'esquema i dir els mètodes infogràfics utilitzats i el perquè.
 • 6. Com realitzar una gràfica de barres amb Illustrator, explicat pas per pas.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22/06/2011
 • 1. Explica l'origen del verd com a permissivitat i el vermell com a prohibició.
 • 2. Escull (d'unes 7) dues figures retòriques supressives i digues per què.
 • 3. Veies el logo de identi.ca i seleccionar afirmacions correctes (hi ha o no imagotip, hi ha o no wordmark, la x és baixa/alta, els identificadors són independents/complementaris).
 • 4. Escull afirmacions correctes sobre l'alfabet llati.
 • 5. Esquema de la pràctica i pregunta sobre decisions importants de variables gràfiques.
 • 6. Descriu pas a pas com donar transperència mitjançant màscara d'opacitat a un volum que utilitzes com a ombra
 • 6. Illustrator: com curvar un text de manera que segueixi el traçat d'una el·lipse.

----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
18/06/2011
1. un text del Norberto Chaves y una pregunta sobre el text. No se que dels pols de la legitimització del disseny.
2. Una foto i un mapa. Dir en quina categoría de signes segons peirce. També la tipología i en que es basaven les relacions de cadascuna amb la realitat.
3. Un text a completar sobre llicencies Creative Commons, GFDL i domini public.
4. Donen una infografia en alemany. Interpretar les variables que hi surten segons la classificacio de 7 variables de Bertin.
5. Descriure la practica i fer un esquema.
6. Com fer un gráfic de linia a Illustrator.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11/06/2011
 • 1. Infografia.Escollir el tipus de gràfica donara i explicar les característiques de tots els tipus de gràfic ( barres, volum, àrea...).
 • 2. Tipografia. Omplir les caselles amb la definició correcte. Demanava Amplada de la X, Baseline, Caixa alta, Caixa baixa, Altura de la majúscula.
 • 3. Color. Verdader o fals. Sobre la teoría del color i els pensament de cientifics, etc.
 • 4. Identitat Gràfica. Nomberto Chaves. Explicar la funció de senyalística/qualificadora. Dir que en pensava el tal Chaves.
 • 5. Pràctica Final. Fer l'esquema de la vostre infografia i explicar els recursos utilitzats.
 • 6. Illustrator. Explicar com fer una gràfica de barres amb Illustator.
----------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE SINTESIS ENERO 2013/1
 • 1. Escriu el títol de la pel·licula que vas fer servir a la Pac 1 i explica quin grau d'iconicitat tenia i i els raonaments del disseny.
 • 2. Segons Saussure un signe gràfic esta format per dos elements: significat i significant (OJO, als apunts sempre es nomenen canviant l'ordre: significant i significat). Et demanen l'explicació dels termes i exemples.
 • 3. Tipografia, explicar el concepte "descendent minúscules" i fer un dibuix esquemàtic.
 • 4. Dir el títol de la pell·licula que vas triar per fer el manual d'identitat gràfica i explicar quin trets variables tenia.
 • 5. Elegir uns dels color que ha tingut variacions en les seves connotacions durant l'història i explicar-lo. 
 • 6. Enumerar i explicar les 7 variables gràfiques segons Bertin.
 • 7. Fer un esquema de la teva PR.
 • 8. Definir el terme infografia.
 • 9. Explicar quina utilitat té el manual d'identitat gràfica per a una marca cinematogràfica.
 • 10. Ilustrator. Donat un símbol, explicar pas a pas la seva elaboració. Era un cuadrat amb 3 dels seus cantons arrodonits i una "x" d'extrems arrodonits al seu interior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario