jueves, 29 de noviembre de 2012

| ILV | PR - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual


PR - Infografia 85º edició dels Oscars Descripció de l’Activitat
 
Per aquesta pràctica has de crear una infografia informativa que representi gràficament els supòsits resultat de les propers premis dels Oscars.


La realització d'aquesta pràctica engloba el conjunt tots els continguts del curs: llenguatge visual i teories del signe, tipografia, identitat gràfica, cultura i color, que també s'avaluaran.

Realitzaràs una infografia per ser publicada hipotèticament en un diari digital.
 

Serà important aprofitar els recursos que ofereixen els gràfics estadístics juntament amb altres estratègies de representació visual. Cal tenir en compte les variables gràfiques i la seva capacitat per transmetre o codificar informació de manera visual.

Explora totes les possibilitats de combinar diferents estratègies gràfiques per representar dades visualment amb un enfoc expositiu que aporti informació i destaqui determinats aspectes a partir de les dades a mostrar.

Alhora intentar ser creatiu i tenir en compte els criteris estètics i de disseny gràfic (sobretot en tema de tractament del color, tipografia i llegibilitat, la maquetació dels continguts, ...).

AVÍS: tingues en compte que no es tracta només d'un plantejament de maquetació i composició gràfica, sinó de saber comunicar dades visualment. S'han de treballar al mateix temps dos camps: disseny gràfic i infografia. 


Esquema de treball:

 • Recopilar altres exemples d'infografies, gràfics estadístics similars a la proposta de la pràctica. Recollir la informació necessària per a la nostra infografia. Aquesta compilació la podem compartir al fòrum de l'assignatura.
 • Lectura i estudi a fons del Mòdul didàctic 3: Infografia.
 • Estudiar totes les opcions possibles i saber escollir els recursos infogràfics a utilitzar, esbossar tant les representacions visuals com el conjunt compositiu, buscant la millor estratègia informativa i interpretativa de les dades. Triar quines variables gràfiques representaran les variables informatives. Escollir els gràfics estadístics o formes de representació de dades adequades.
 • Es recomana Illustrator com a programa d'edició gràfica però l'estudiant és lliure d'escollir o combinar-lo amb altres programes, sempre que el resultat sigui un gràfic vectorial en el format i les condicions que demana l'encàrrec.
 • Desenvolupar la infografia.
 • Mostra en la mateixa infografia les dades sobre autoria i llicència. Observar les diferents alternatives, com ara la utilització de les icones (cc) o similar.

[Qualificació: A]

prediccions oscar's...

miércoles, 28 de noviembre de 2012

| ILV | PS + EXAMEN


DESCRIPCIÓ DE LA PROVA


La prova té 10 preguntes. Les preguntes es divideixen en tres blocs:

 • 8 preguntes a desenvolupar sobre continguts teòrics del curs - la resposta pot estar relacionada amb les PACs realitzades . (max. 8,5 punts)
 • 1 pregunta on cal fer un esquema de la pràctica obligatòria (0,5 punts) < NO ES POT DEIXAR EN BLANC 
 • 1 pregunta sobre coneixement de les eines informàtiques; Illustrator (1 punt) 
La PS és una prova que es qualifica i que es creua amb la nota de les activitats (AC) i les Pràctiques segons la taula de creuament que teniu al Pla Docent.  

CONTINGUTS TEÒRICS (max 8 punts de 10) Les preguntes sobre els continguts del curs que es poden respondre havent seguit les orientacions d'estudi de cada unitat. Es recomana estudiar i repassar les lectures obligatòries (bàsicament els mòduls del material didàctic) abans de venir a la prova. Les preguntes poden ser sobre qualsevol dels 5 mòduls. 
 • Mòdul didàctic 1 - Imatge i comunicació visual > tindran molta importància els conceptes relacionats amb la retòrica visual i el seus registres comunicatius, el procés de comunicació visual, les teories de la imatge i el signe gràfic, el procés de comunicació visual o els Registres comunicatius
 •   Mòdul didàctic 2 - Escriptura i tipografia > serà important conèixer conceptes que afectin a l'ús tipogràfic.
 • Mòdul didàctic 3 - Infografia > serà necessari conèixer els recursos principals per representar dades visualment i les variables que serveixen per informar gràficament.
 • Mòdul didàctic 4 - Cultura i color > donarem importància a coneixement de com ha evolucionat culturalment la utilització d'alguns colors.
 • Mòdul didàctic 5 - Identitat gràfica > serà important conèixer tot el relacionat amb els elements que participen dins d'un Programa d'identitat gràfica

PRÀCTICA (0,5 punts de 10)
Hi ha una pregunta sobre la teva pràctica personal. Se't demanarà que la reprodueixis en un esquema o esbós.


CONEIXEMENT EINES INFORMÀTIQUES (1 punt de 10)
Hi haurà una pregunta sobre les competències adquirides en l'ús de Illustrator. És una pregunta que es pot respondre amb un coneixement bàsic del programa, el seu entorn de treball, eines i procediments per part d'algú que l'ha fet servir en les pràctiques. Clarament pot respondre aquesta pregunta qui hagi seguit la Guia d'aprenentatge de Illustrator en la part relacionada amb l'assignatura. Se us pot mostrar una imatge i demanar-vos quines eines faríeu servir i quins passos seguiríeu per crear-la. O també demanar quins passos seguiríeu per fer un determinat tipus de gràfic, similar als que heu fet per a les activitats o pràctiques.


----------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE SINTESIS JUNIO 2011/12
(Informació de Patricia Andreu, extreta del grup de facebook
 

 • 1.- Explicar que son rasgos estables, variables y libres y explicarlos en función de los logos de tve, la 2, clan, tdp...que salian.
 • 2.- Retórica visual : decir que tipo de figura retórica muestra y comentar la imagen.
 • 3.- El Kerning y la linea de base
 • 4.- El color rojo como prohibición (yo hubiera jurado que lei verde también)
 • 5.- Explicar las 7 variables de bertin sobre un gráfico
 • 6.- Tipos de gráficas
 • 7.- Explicar nuestra infografia
 • 8.- Illustrator ponen una imagen y tienes que decir como se realiza con el programa paso a paso. (era una figura con rectas y curvas (negra) y encima un aro con un alto grosor (blanco).       
----------------------------------------------------------------------------------------------

EXAMEN JUNIO 2011/12
(Informació de David Vazquez Moreno, extreta del grup de facebook

 • 1. Explica los planos de significación.
 • 2. Retòrica visual. Te dan una imagen y te dicen que identifiques que figura retòrica es y a que grupo pertenece. Te dicen también que expliques otra figura retórica y a que grupo pertenence.
 • 3. Máquina de Gutemberg. Te piden que la expliques y hagas un pequeño esquema.
 • 4. Explicar el color púrpura.
 • 5. Te dan los logos de bastantes juegos olímpicos. Te piden que expliques porqué los juegos olímpicos de tokyo 1964 llamaron la atención por su logo. Te piden el porqué.
 • 6. Explicar identidad gráfica de las instituciones públicas.
 • 7. Te dan un gráfico (iba de ópera) y te piden que lo identifiques con un gráfico estadístico.
 • 8. Explicar otros dos gráficos estadísticos.
 • 9. Esquema de la práctica. 10. Sobre herramientas de illustrator. Explicar como hacer un gráfico de linea. El segundo era un dibujo de dos elipses achatadas y una forma rara (parecia un gorro de napoleón).Explicar como lo harias.

Todas las preguntas que salen son de nivel parecido a la PS, pero el temario que entra es mucho más extenso. Casi imposible aprenderselo todo, es una loteria.


----------------------------------------------------------------------------------------------

20/06/2012
 • 1. Explicar que son rasgos estables, variables y libres y explicarlos en función de los logos de tve, la 2, clan...que salían.
 • 2. Retórica visual: decir qué tipo de figura retórica muestra y comentar la imagen.
 • 3. El Kerning y la línea de base.
 • 4. El color rojo como prohibición.
 • 5. Explicar las 7 variables de Bertin sobre un gráfico.
 • 6. Tipos de gráficas
 • 7. Explicar nuestra infografia
 • 8. Illustrator: ponen una imagen y tienes que decir cómo se realiza con el programa paso a paso. Era una figura con rectas y curvas (negra) y encima un aro con un alto grosor (blanco).


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16/06/2012
 • 1. Explicar que són els trets estables, trets variables, i trets lliures, i analitzar logotip jocs olimpics London 2012 segon aquests.
 • 2. Analitzar imatge d'anunci, i trobar la figura retorica (ampolla d'absolut vodka però és una pell de llimona) Metàfora
 • 3. Identificar trets de la tipografia: alçada x, alçada cos, alçada descendents, alçada ascendents, alçada majuscules i línia base.
 • 4. Historia i evolucio del color groc.
 • 5. analitzar els 7 identificadors grafics d''una infografia. Bankkrupcydata.com o una cosa aixi era la imatge.
 • 6. Identificar quin tipus de gràfic es una imatge, i explicar breument les caracteridstiques de tots els tipus de grafiquesa. Barres, area, volum, etc.
 • 7. Et donen una imatge vectorial 4 cercles units per una línia a uns altres 4 cercles i has de explicar com el faries amb illustrator.
 • 8. Esquema de la PR i explicar quines variables gràfiques has utilitzat.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

21/01/2012
 • 1. Dels conceptes que surten, encerclar els que participen en el procés de comunicació i explicar la funció que tenen.
 • 2. De les parelles de figures retòriques que surten, encerclar les que són de comparació i explicar per què.
 • 3. Surten dues imatges, un mapa i un retrat, i s'ha de dir tipus, subtipus i explicació segons la classificació de Pierce.
 • 4. Analitzar una infografia en alemany segons les variables gràfiques de Ber􀆟n (posició, mida, ombra, textura, orientació, color, forma ‐ OJU que no te les donen, les has de saber)
 • 5. Anàlisi de la PR.


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14/01/2012
 • 1. Tipus de gràfiques. Tocava dir quin tipus de gràfica era una que ens mostraven i explicar les característiques dels tipus que hi ha. Ensenyava una gràfica de barres i hi havia una llista de tots els tipus a explicar.
 • 2. Mètrica vertical del tipus. Posaven la imatge que hi ha als apunts amb una paraula escrita i s'havia d'indicar què era cada cosa (alçada de les "x", alçada de les ascendents, descendents, línia de base, etc.). Les errònies descompten ‐0,15 punts del total.
 • 3. Tipologia d'imatges. Explicar els tipus de imatge expressiva, narrativa, persuasiva i narrativa i posar exemples.
 • 4. Identitat gràfica. Apartat 1.4, explicar les dues funcions (senyalística i qualificadora) del color en la identitat gràfica segons Norberto Chaves i dir amb quina s'ha de vigilar i perquè. (apunts: Una primera funció és senyalística, en què el color en fa detectable la presència fisica o simbòlica. Una segona funció és qualificadora, per mitjà del color es volen associar conceptes a la marca.)
 • 5. Esquema de la pràctica infogràfica. Fer l'esquema i dir els mètodes infogràfics utilitzats i el perquè.
 • 6. Com realitzar una gràfica de barres amb Illustrator, explicat pas per pas.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22/06/2011
 • 1. Explica l'origen del verd com a permissivitat i el vermell com a prohibició.
 • 2. Escull (d'unes 7) dues figures retòriques supressives i digues per què.
 • 3. Veies el logo de identi.ca i seleccionar afirmacions correctes (hi ha o no imagotip, hi ha o no wordmark, la x és baixa/alta, els identificadors són independents/complementaris).
 • 4. Escull afirmacions correctes sobre l'alfabet llati.
 • 5. Esquema de la pràctica i pregunta sobre decisions importants de variables gràfiques.
 • 6. Descriu pas a pas com donar transperència mitjançant màscara d'opacitat a un volum que utilitzes com a ombra
 • 6. Illustrator: com curvar un text de manera que segueixi el traçat d'una el·lipse.

----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
18/06/2011
1. un text del Norberto Chaves y una pregunta sobre el text. No se que dels pols de la legitimització del disseny.
2. Una foto i un mapa. Dir en quina categoría de signes segons peirce. També la tipología i en que es basaven les relacions de cadascuna amb la realitat.
3. Un text a completar sobre llicencies Creative Commons, GFDL i domini public.
4. Donen una infografia en alemany. Interpretar les variables que hi surten segons la classificacio de 7 variables de Bertin.
5. Descriure la practica i fer un esquema.
6. Com fer un gráfic de linia a Illustrator.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11/06/2011
 • 1. Infografia.Escollir el tipus de gràfica donara i explicar les característiques de tots els tipus de gràfic ( barres, volum, àrea...).
 • 2. Tipografia. Omplir les caselles amb la definició correcte. Demanava Amplada de la X, Baseline, Caixa alta, Caixa baixa, Altura de la majúscula.
 • 3. Color. Verdader o fals. Sobre la teoría del color i els pensament de cientifics, etc.
 • 4. Identitat Gràfica. Nomberto Chaves. Explicar la funció de senyalística/qualificadora. Dir que en pensava el tal Chaves.
 • 5. Pràctica Final. Fer l'esquema de la vostre infografia i explicar els recursos utilitzats.
 • 6. Illustrator. Explicar com fer una gràfica de barres amb Illustator.
----------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE SINTESIS ENERO 2013/1
 • 1. Escriu el títol de la pel·licula que vas fer servir a la Pac 1 i explica quin grau d'iconicitat tenia i i els raonaments del disseny.
 • 2. Segons Saussure un signe gràfic esta format per dos elements: significat i significant (OJO, als apunts sempre es nomenen canviant l'ordre: significant i significat). Et demanen l'explicació dels termes i exemples.
 • 3. Tipografia, explicar el concepte "descendent minúscules" i fer un dibuix esquemàtic.
 • 4. Dir el títol de la pell·licula que vas triar per fer el manual d'identitat gràfica i explicar quin trets variables tenia.
 • 5. Elegir uns dels color que ha tingut variacions en les seves connotacions durant l'història i explicar-lo. 
 • 6. Enumerar i explicar les 7 variables gràfiques segons Bertin.
 • 7. Fer un esquema de la teva PR.
 • 8. Definir el terme infografia.
 • 9. Explicar quina utilitat té el manual d'identitat gràfica per a una marca cinematogràfica.
 • 10. Ilustrator. Donat un símbol, explicar pas a pas la seva elaboració. Era un cuadrat amb 3 dels seus cantons arrodonits i una "x" d'extrems arrodonits al seu interior.

martes, 27 de noviembre de 2012

| ILV | Pac 3 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual

Activitat A2 - Redisseny Portada LlargmetratgeDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements adquirits sobre comunicació visual i identitat gràfica així com els fonaments de disseny gràfic i el seu aprofundiment.


Basant-nos en la pel·lícula escollida en la PAC1 emprarem el títol que hem creat per realitzar un redisseny de la portada de la pel·lícula.

Es realitzarà un plantejament de redisseny de la portada original emprant únicament elements vectorials.

Esquema de treball:

 • El redisseny ha de ser totalment vectorial, no estarà permès afegir cap element de mapa de bits. No serà obligatori que el disseny mantingui una correspondència compositiva que fa al cartell original.
 •  En el cartell de la pel·lícula apareixeran: títol dissenyat a la PAC1, es podrà utilitzar un eslògan (a elecció de l'estudiant) per remarcar que es
  tracta d'una versió actualitzada de la mateixa pel·lícula. Es mantindran els textos corresponents al protagonistes principals i director .
 •  Crèdits i Llicències: La resta de crèdits relatius a la productora cinematogràfica original (productor, direcció de fotografia, música .. etc) no s'inclouran, en el seu lloc apareixeran únicament les llicències i crèdits de l'autor de la portada. S'integraran de forma creativa dins el mateix cartell respectant l'estil formal d'indicar els crèdits en cartelleria i portades de pel·lícules.
 •  Decidir quins són els elements principals de modificar sobre la base dels nous requeriments. Fer diversos plantejaments possibles abans de treballar el definitiu, no quedar-se amb la primera idea, és important saber trobar solucions gràfiques adequades i atractives.
 •  Aplicar els coneixements adquirits d'identitat gràfica, de tipografia i d'escriptura així com els color i cultura (unitats 1, 2 i 3) ..
 •  Resoldre gràficament el redisseny del cartell cinematogràfic de manera que es mostri el
  domini de les bases de disseny gràfic, intentant donar un resultat de qualitat i coherència formal.
 • Argumentar i justificar adequadament la proposta de redisseny en l'informe adjunt. Serà important justificar el treball sobre la base dels conceptes adquirits fins al moment en els mòduls de ILLV
 • No aplicar cap tipus d'interacció ni animació al cartell.
[Qualificació: A]Informe Redisseny Portada Llargmetratge

domingo, 11 de noviembre de 2012

| ILV | Pac 2 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual

Activitat A2 - Manual d'identitat gràfica de llargmetratgeDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements adquirits sobre comunicació visual i identitat gràfica així com els fonaments de disseny gràfic. Has d'escollir una pel·lícula guardonada en qualsevol de les edicions dels Oscars i analitzar el seu programa d'identitat gràfica i, a partir d'aquesta anàlisi, reconstruir el seu Manual d'identitat.


Esquema de treball:

 • Fes una investigació del material disponible a Internet, biblioteques i hemeroteques per poder treballar a fons l'anàlisi i posterior creació del Manual d'identitat gràfica. (Serà important l'elecció de la pel·lícula, ja que l'alumne haurà de valorar si es disposa de suficient material gràfic per al seu correcte anàlisi)
 •  Escollir una pel·lícula premiada en qualsevol de les edicions dels Oscars, i sobre la base de l'elecció, començar a recopilar informació pel que fa a la seva presència gràfica en els mitjans: logos, marques, símbols, webs i blocs, diferents aplicacions: caràtula i crèdits de la mateixa pel·lícula, portada i serigrafia del DVD, pòsters, cartells, tràiler, anuncis d'actes, aparicions en mitjans de comunicació, retalls de premsa, jocs, joguines, samarretes i altres formes de marxandatge, etc.
 •  Estudiar i analitzar els punts clau del programa visual.
 •  De l'anàlisi i els coneixements adquirits sobre llenguatge visual i també del material del "mòdul 5: identitat gràfica", explorar les possibilitats per decidir com realitzar el manual d'identitat gràfica, tant en l'elecció dels seus apartats com en la mostra de les diferents aplicacions.
 •  Resoldre gràficament el Manual d'identitat gràfica, de manera que es mostri domini, qualitat i coherència formal en l'edició-format del Manual.
 •  Lliurar la versió definitiva del Manual d'identitat en PDF
[Qualificació: A]
OrtizValor_Madel_Manual Identitat Grafica: The Incredibles